Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden A Local Swim Schagen 2023      

A Local Swim Schagen is een initiatief van Stichting ALS Schagen. De doelstelling van A Local Swim Schagen is aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van de ziekte ALS middels een zwemtocht door de haven van Schagen op zondag 2 juli 2023. A Local Swim Schagen vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Schagen is verstrekt.

Hoewel de Stichting ALS Schagen verantwoordelijk is voor de inhoud van het A Local Swim Schagen programma en de inhoud van de website https://schagen.alocalswim.nl/, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, komen ten goede aan onderzoeken en projecten over de oorzaak, behandeling, kwaliteit van zorg en leven omtrent de ziekte ALS. 

Het bestuurslidmaatschap van de Stichting ALS Schagen is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen geen vergoeding. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn krijgen geen vergoeding.

Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op https://schagen.alocalswim.nl/ zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn.

De penningmeester van de Stichting ALS Schagen behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten, met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende projectadministratie.

Deelnemers schrijven zich in via de actiesite https://schagen.alocalswim.nl/ Alle persoonsgegevens worden door de Stichting ALS Schagen conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het onder sub 2 genoemde evenement en voor toezending van nieuwsbrieven van de Stichting ALS Schagen.

De Stichting ALS Schagen behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van A Local Swim Schagen 2023.

De Stichting ALS Schagen behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer, onvoorzienbare omstandigheden, onvoldoende animo, onvoldoende waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 15 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte organisatiekosten en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan de Stichting ALS Nederland en worden niet geretourneerd. 

De Stichting ALS Schagen maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed.

Uitsluiting aansprakelijkheid Deelnemen
Iedere deelnemer wordt bij registratie op 2 juli 2023 verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.

Het bestuur van de Stichting ALS Schagen bepaalt het aantal deelnemers.
Elke individuele deelnemer aan de 2000 meter of 750 meter die zich inschrijft, betaalt €30,- inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €100,- sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.bv. de Stichting ALS Nederland. Een jonge deelnemer aan de 250 meter (8 tot 10 jaar) betaalt € 22,50 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €100,- donatiegeld op te halen.

Een deelnemer moet kunnen zwemmen, minimaal 8 jaar oud zijn, en niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren. De begeleider van kinderen onder de 18 jaar, is 18 jaar of ouder.

Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoording van hun ouder/verzorger die tevens de gezondheidsverklaring en vrijwaringsbewijs mede ondertekent.

Een deelnemer is verplicht een geldig (kopie) legitimatiebewijs op de dag van het evenement d.d. 2 juli 2023 bij zich te hebben.

Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op https://schagen.alocalswim.nl/. Betalen voor deelname kan alleen via een Ideal betaling. Buitenlandse betalingen of teambetalingen kunnen in overleg per factuur worden voldaan.

Is een individuele deelnemer vanwege familie-omstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 2 juli 2023 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld wordt geretourneerd tot 1 maand voorafgaand aan het event. Deelnemer dient hiertoe via alocalswim-schagen@outlook.com contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd. Vanaf 2 juli 2023 kan er niet meer worden geannuleerd en worden inschrijfgelden niet meer gestorneerd.

Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en wordt ontvangen op het bankrekeningnummer van de stichting ALS Schagen. 

Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal €100,- op te halen, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Deelname aan de A Local Swim Schagen en/of eventueel georganiseerde clinics voorafgaand aan de A Local Swim Schagen, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met bezoek aan of deelname aan de A Local Swim Schagen op d.d. 2 juli 2023 of op of tijdens de side events en trainingen voorafgaand aan de Swim.

Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Prijzen deelnemers
Van iedere deelnemer aan de A Local Swim Schagen wordt via een chipsysteem de tijd geregistreerd. A Local Swim Schagen is geen officiële wedstrijd.

Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte video-, foto- en/of geluidsopnamen en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

Kleding
Het dragen van de door de organisatie verstrekte badmuts is verplicht. De door de organisatie verstrekte badmuts dient tijdens de gehele route, van start tot en met finish, geheel zichtbaar gedragen te worden.

De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de deelnemers gedragen worden, dienen de veiligheid van de deelnemer zelf, alsmede de overige deelnemers, niet in gevaar te brengen. De organisatie zal hierop toezien en de deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. De organisatie adviseert de volgende beschermende kleding te dragen tijdens het evenement: wetsuit en zwembrilletje.

Stichting ALS Schagen
p/a Laan 21
1741 EA Schagen

Deze algemene voorwaarden zijn naar voorbeeld van de Amsterdam City Swim, waarbij in overleg is bepaald dat voor het evenement 'A Local Swim Schagen' hiervan gebruik mag worden gemaakt.

 

__________________________________________________________________________________________

 

Deze website is eigendom van Stichting ALS Schagen. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van A Local Swim Schagen - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting ALS Schagen en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting ALS Schagen en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting ALS Schagen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht
Stichting ALS Schagen spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op A Local Swim Schagen, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting ALS Schagen tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten
Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Stichting ALS Schagen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens
Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website A Local Swim Schagen zullen Stichting ALS en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting ALS Schagen en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting ALS Schagen geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting ALS Schagen en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting ALS Schagen daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting ALS Schagen en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting ALS Schagen wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: alocalswim-schagen@outlook.com. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website A Local Swim Schagen jonger is dan 16 jaar, zal Stichting ALS Schagen, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting ALS Schagen niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies
Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting ALS Schagen en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content
Stichting ALS Schagen en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Downloads:

Algemene voorwaarden Download